Proteccions

La seguretat en el magatzem és un aspecte fonamental que permet treballar amb menys risc i més eficàcia. Hi ha diferents tipus de proteccions dissenyades per absorbir els impactes dels equips de manutenció durant les operacions de maneig de les unitats de càrrega: de puntal, de bastidor, de lateral ...

Detalls Constructius